Portfolio

Een overzicht van het werk dat ik eerder al leverde

Drieluik Camp's

Drieluik Camp's

Huwelijk

Huwelijk

Jubileum 60 jaar

Jubileum 60 jaar

Kerstkaart

Kerstkaart

Opendeur Joossens

Opendeur Joossens

Vlinders

Vlinders

Jaguar

Jaguar

Leeuw

Leeuw

Hagedis

Hagedis

Pinguin

Pinguin

Doodshoofdaapje

Doodshoofdaapje

Gorilla

Gorilla

Communie

Communie

Kids

Kids

Communie

Communie

Communie

Communie

Logo Kinderopvang

Logo Kinderopvang

Visitekaartje SeVe

Visitekaartje SeVe

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Reflectie

Lutgard

Lutgard

Lutgard

Lutgard

Gitarist

Gitarist

Mode

Mode

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Ambacht

Leaflet Camp's

Leaflet Camp's

Visitekaartje

Visitekaartje

Visitekaartje

Visitekaartje

Kalmthout

Kalmthout

Ardennen

Ardennen

Portret

Portret

Portret

Portret

Communie

Communie

Mode

Mode

Mars in Brussel

Mars in Brussel

Aards Paradijs

Aards Paradijs

Aards Paradijs

Aards Paradijs

Diensten

Fotografie

Grafisch Ontwerp

Web Design

Heb je een vraag?

...stel ze gerust via dit contactformulier

U kan me vinden in het hartje van het Waasland.

Maretak

Oost-Vlaanderen

0496 21 95 17

Algemene bepalingen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend. De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. De opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren. Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren. De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.

Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand.

Prijzen

Alle door Out Of The Woods opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Out Of The Woods is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Betaling

Voor elke betaling zal door Out Of The Woods een factuur opgesteld worden. De facturen dienen betaald te worden binnen zeven dagen na de factuur datum. Tot het moment waarop de betaling voor een prestatie is ontvangen blijft Out Of The Woods formeel eigenaar van hetgeen uit haar prestaties voortvloeit. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien Out Of The Woods aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Klachten en aansprakelijkheid

Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de vijf dagen na levering. Zelfs indien de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Voor eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

Annulering van de bestellingen en overmacht

Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Out Of The Woods te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%. In geval van overmacht draagt de opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.

Overige

Out Of The Woods zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Out Of The Woods. Tevens is Out Of The Woods vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Kwaliteit van het werk

De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Portretrecht

De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email of brief. De klant geeft de fotograaf uitdrukkelijk toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog / portfolio / nieuwsbrief / social media / andere websites) en in drukwerk (zoals flyers / expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.

Auteursrecht – Vermogensrecht
(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten)

De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

Recht tot reproductie
Gebruik van de geleverde foto’s

Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de besteller/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is en niet zonder toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden. Het eigen commercieel gebruik van de foto’s is toegestaan. De foto’s doorverkopen is niet toegestaan. Het reproductierecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotograaf. Het is niet toegestaan dat de klant de foto’s opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Foto’s die voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden worden gepubliceerd in print en/of online moeten volgende copyright vermelden: “©OutOfTheWoods”. Indien mogelijk met link naar deze website (www.outofthewoods.be). Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “©OutOfTheWoods” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 150 euro per inbreuk en per inbreukmakende foto.